01. Rodina

1.Rodina

 

1.Family

  1. životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav,významné momenty v živote)  
  2. členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby)  
  3. rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy)  
  4. predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci 
  5. rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy monoparentálnych rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť) 
 
  1. curriculum vitae (personal details: name, address, date and place of your birth, marital status, important events in life)
  2. family members (appearance, character, interests)
  3. family relationships (relationships between siblings, parents and children, grand parents, help in the family, housework, ordinary days and family celebrations)
  4. thoughts about your future family, partner, housing, work
  5. family and society (functions of the family, family in the past and present, generation gap, single parent families, divorce, low birthrate)

 

This exam topic asks you to talk about your own family. During the course of your exam you may also be asked questions about the general concept of the family in today’s modern society. The example we have provided here has a fictional main character named David. Although he is male the answers and commentary he gives, and the style he uses, can be utilised by both male and female students alike. Future lessons may well have a female character as the primary voice, however, the most important thing for you the student, whatever gender, is that you look closely at the use of language, style, spelling and punctuation. See how David describes his family and the place he lives in and the honesty and simplicity of the language used. Note also how he talks about his feelings on the role of the family in modern society. You do not have to agree with his views, but look at how he expresses them. In this topic you will be talking about something that you know well and that is dear to you, in this sense you have a head start to succeed and get a good mark. 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top