04.Bývanie

 

4.Bývanie

  1. môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností) 
  2. bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody) 
  3. ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní)
  4. domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách) 
  5. problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách

4. Housing

  1. my home (description of the place I live in, furnishings)
  2. urban and rural living (advantages and disadvantages)
  3. an ideal accommodation (own thoughts about accommodations)
  4. home and its importance in the life of a person (housing quality in Slovakia and other countries)
  5. housing issues affecting families, purchasing and renting a flat, children on estates

This topic asks you to think about aspects of Housing and Living styles. During the course of your exam you will be asked questions about housing and living styles in modern society, both in Slovakia, and in other countries. As with every topic look closely at the use of vocabulary, style, spelling and punctuation. Take note of how the author Emma, who we have met before, expresses her views and the honesty and simplicity of the language used. 

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top