Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky internetového obchodu Eng-Lan SK s.r.o

Prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb na www.englan.sk (ďalej aj “komunikačné služby na www.englan.sk”) je spoločnosť Eng-Lan SK s.r.o., so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S

Predaj vstupu do modulov jazykového kurzu Eng-Lan prostredníctvom internetu je prevádzkovaný na http://www.englan.sk/ a môžu ho využiť fyzické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami internetového obchodu Eng-Lan.

Vstup do modulov pre právnické osoby napr. pre použitie v triedach a na výučbu skupín, alebo jednotlivcov sa riadi dodatočnými podmienkami, ktoré si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Tieto podmienky sa riadia podľa zákona: Autorský zákon - Zákon č. 618/2003. ©2013 Eng-Lan SK s.r.o Všetky práva vyhradené. Ďalšie informácie o možnostiach kompletnej správy licencií, vhodné najmä pre firemných zákazníkov si môžete vyžiadať tu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre interné potreby Eng-Lan SK s.r.o a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak zneužité.

Na základe registrácie poskytujete prevádzkovateľovi (Eng-Lan SK s.r.o) dobrovoľne údaje, vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Potvrdením platby dávate prevádzkovateľovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov poskytnutých v procese registrácie a to počas celej doby Vašej registrácie. Vaše osobné údaje môžu byť v súvislosti s komunikačnými službami na www.englan.sk sprístupnené tretím osobám (používateľom portálu www.englan.sk).

1. Nákup vstupu do modulov jazykového kurzu

1.1 Prostredníctvom internetového predaja je možné zakúpiť si vstup do internetového kurzu Eng-Lan SK s.r.o na dobu trvania 3 mesiace odo dňa keď sa uskutoční platba.

1.2 Podmienky nákupu

Prostredníctvom internetovej aplikácie predaja si zákazník do košíka nakúpi modul jazykového kurzu.

Po uzavretí košíka vyplní zákazník formulár na zber identifikačných údajov platiteľa. Formulár obsahuje povinné položky, ktoré je nutné vyplniť (povinné položky sú označené *). Prosíme venovať pozornosť presnému a bezchybnému vyplňovaniu položiek príslušných formulárov.

Po prekontrolovaní zadaných údajov zákazník zvolí spôsob platby a vyjadrí svoj súhlas s Obchodnými podmienkami zaškrtnutím potvrdzovacieho políčka.

V prípade nevyplnenia čo len jednej povinnej položky, alebo nepotvrdenia súhlasu s obchodnými podmienkami aplikácia neumožní ďalší priebeh predaja.

Následne zákazník realizuje vybraný spôsob platby prostredníctvom zvolenej bankovej aplikácie (v prípade nákupu prostredníctvom mobilného rozhrania sa platba za vstup do modulo jazykového kurzu realizuje iba prostredníctvom platobného produktu Gopay – platobnými kartami s logom MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron).

Zrušiť nákup je možné kedykoľvek v priebehu napĺňania košíka, vypĺňania formulárov a povinných údajov až po samotnú realizáciu platby prostredníctvom bankovej aplikácie. Internetová aplikácia predaja následne automaticky stornuje predaj.

Čas na uzavretie košíka, vyplnenie formulára a zaslanie požiadavky na platbu je stanovený na 30 min. Ak zákazník túto dobu nedodrží, aplikácia automaticky stornuje predaj. Zákazníkovi sa zobrazí informácia „Košík je prázdny“.

2. Platba

Platbu zákazník realizuje prostredníctvom internetového platobného produktu Gopay.

V prípade nákupu prostredníctvom mobilného rozhrania sa platba za cestovný doklad realizuje iba prostredníctvom platobného produktu Gopay.

2.1 Platobný produkt „Platba platobnou kartou – Gopay“

je služba, ktorá umožňuje bezpečnú realizáciu on-line platieb platobnou kartou pri transakciách prostredníctvom internetu. Tento platobný produkt je určený zákazníkom, ktorí sú majiteľmi platobných kariet s logom Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron, pre ktoré vydavateľská a zúčtujúca banka povoľuje platby cez internet. Poskytuje držiteľovi karty aj obchodníkovi najvyššiu možnú mieru bezpečnosti pri uskutočňovaní platby platobnou kartou cez internet.  Detaily o karte sa teda do systému internetového obchodníka vôbec nedostanú.

2.2 UPOZORNENIE

Zákazníkom odporúčame zaznamenať si variabilný symbol platby za umožnenie vstupu do kurzu, ktorý je zákazník povinný oznámiť Kontaktnému centru pri riešení problémov pri predaji vstupov do modulov cez internet alebo pri uplatnení reklamácie .

V prípade, že sa zákazník dostane na internetový portál banky - alebo platobnej stránky - Gopay, ale neprihlási sa a nepokračuje v transakcii, predaj sa po čakacom intervale stornuje.

Internetová aplikácia predaja po zrealizovaní platby zobrazí informáciu o vygenerovaní platobného dokladu, ktorý obsahuje okrem iného aj údaje o zákazníkovi, internetový 2D kód, dátum uskutočnenia predaja a transakčné číslo (TČ). Platobný doklad vo formáte PDF je možné zobraziť kliknutím na odkaz STIAHNUŤ DOKLAD O ZAPLATENÍ. Uvedený platobný doklad je plnohodnotným daňovým dokladom.

Tento platobný doklad vo formáte PDF môže byť podľa želania zákazníka doručený na e-mailovú adresu alebo vo forme SMS (skrátená podoba ITD) na mobilné telefónne číslo, podľa údajov, ktoré zákazník zadal pri zadávaní údajov.

V prípade, že si zákazník želá zaslať platobný doklad na ním uvedenú e-mailovú adresu, prenosom údajov z internetových stránok www.englan.sk chránených bezpečnostným projektom na verejne prístupnú počítačovú sieť, Eng-Lan SK s.r.o nenesie zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov podľa §-u 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Po zaslaní požiadavky na platbu do bankovej aplikácie začne plynúť čas čakania na potvrdenie o zaplatení (30 min.). Počas tohto času musí zákazník uskutočniť platbu prostredníctvom bankovej aplikácie.

Ak zákazník počas tohto času platbu neuskutoční, resp. internetová aplikácia predaja cestovných dokladov nezaznamená potvrdenie o zaplatení od bankovej aplikácie, internetová aplikácia automaticky stornuje predaj.

Ak sa zákazník z nejakého dôvodu nevrátil naspäť na stránku internetového predaja a platbu uskutočnil, resp. ak zákazník nedostal internetový doklad, kontaktuje okamžite telefonicky Kontaktné centrum Eng-Lan SK s.r.o na čísle:

Tel: 0486199488

v prípade, že voláte zo zahraničia:

Tel: +421486199488

Zamestnanci Kontaktného centra budú pripravení problém zákazníka vyriešiť. Na overenie uskutočnenej platby je potrebné oznámiť zamestnancom Kontaktného centra variabilný symbol zákazníkovej platby. Po overení, či bola daná platba úspešne uskutočnená, bude zákazníkovi vygenerovaný platobný doklad a zaslaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu, ktorú uviedol ako jednu z povinných položiek formulára pri nákupe. Kontaktné centrum poskytne pomoc zákazníkovi v prípade akýchkoľvek problémov v procese internetového predaja.

Upozornenie:

V prípade reklamácie platobného dokladu, je možné akceptovať elektronickú podobu predloženého platobného dokladu.

3. Dodacie a platobné podmienky

Platobný doklad je neprenosný a platí len na vstup do kurzu pre jedného užívateľa na jeden rok od dátumu prevzatia platby, a na deň, na ktorý bol zákazníkom zakúpený a iba pre užívateľa, ktorého osobné údaje sú na ňom uvedené!

Platobný doklad, ktorý je kupujúcemu zaslaný na ním zadanú emailovú adresu a ktorý je tiež možné stiahnuť po realizácii úspešného nákupu a následne vytlačiť, je plnohodnotným daňovým dokladom.

4. Reklamácie

V prípade, ak užívateľ nemôže svoj prístup do stránky uskutočniť, alebo sa vzdá tohoto prístupu ešte pred zalogovaním a použitím prihlasovacieho mena a hesla, môže si uplatniť žiadosť o vrátenie – anuláciu platobného dokladu.

Vrátenie – anuláciu platobného dokladu si môže uplatniť len osoba, ktorej údaje (meno, priezvisko) sú na platobnom doklade uvedené.

Výmena platobného dokladu je zakázaná.

Čiastočné vrátenie platby za vstup je zakázané, vrátiť je možné platbu len v celom rozsahu.

Pri vrátení – anulácii platby (a pri reklamáciách) je zákazník povinný predložiť vždy len platobný dokument. V prípade, ak si zákazník pri zakupovaní prístupu do portálu www.englan.sk prostredníctvom mobilného rozhrania nedal zaslať platobný dokument na svoju e-mailovú adresu a požaduje vstup do www.englan.sk vrátiť, môže kontaktovať zamestnancov Kontaktného centra (tel. 0486199488, zo zahraničia +421486199488), ktorí mu zakúpený platobný doklad zašlú na jeho e-mailovú adresu.

Vrátenie - anuláciu je možné realizovať:

KEDY

KDE

ŠPECIFIKÁCIA

Ak užívateľ nie je schopný pomocou vygenerovaného mena a hesla sa nalogovať do systému

(tel. 0486199488, zo zahraničia +421486199488(nutné preukázať sa platobným dokladom, na základe ktorého pokladník overí totožnosť žiadateľa)

Zákazníkovi bude vrátená suma uvedená na platobnom doklade.

Vzdá tohto prístupu ešte pred zalogovaním a použitím prihlasovacieho mena a hesla. Neskôr, I po krátkom zalogovaní sa do system platbu nie je možné vrátiť.

Ak zákazník vykonal platbu prostredníctvom bankovej aplikácie a z nejakého dôvodu nedostal platobný dokument a nekontaktoval telefonicky Kontaktné centrum www.englan.sk v stanovenom časovom limite, resp. ak zamestnanci Kontaktného centra neboli schopní v stanovenom časovom limite potvrdiť vykonanú platbu a vygenerovať a zaslať platobný doklad na zadanú e-mailovú adresu – zákazník uplatňuje reklamáciu písomne (klasickou alebo elektronickou poštou) prostredníctvom e-mailu – v reklamácii uvedie variabilný symbol (ďalej iba „VS“) vykonanej platby (v prípade, ak VS bol vygenerovaný), dátum uskutočnenia predaja a osobné údaje platiteľa, ktoré zadal počas nákupu prostredníctvom internetu. Zákaznícke centrum žiadosť o návratok preskúma a v prípade jej opodstatnenosti vráti peniaze v zákonnej lehote do 30 dní od podania reklamácie na účet platiteľa, z ktorého bola platba realizovaná.

V ostatných mimoriadnych prípadoch – zákazník uplatňuje vrátenie – anuláciu platby písomne (klasickou alebo elektronickou poštou)prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo použitím formulára na www.englan.sk Reklamačný Formulár- v reklamácii uvedie okrem osobných údajov aj VS vykonanej platby (v prípade, ak VS bol vygenerovaný), pri platbe platobnou kartou prostredníctvom platobného produktu Gopay číslo bankového účtu a zašle ju spolu s relevantnými dokumentmi alebo odôvodneniami, ktorými preukáže opodstatnenosť svojej požiadavky, priamo cez Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom pošty na adresu Hrable 49, Michalová, 97657. Zákaznícke centrum žiadosť o návratok preskúma a v prípade jej opodstatnenosti vráti peniaze v lehote do 30 dní od dátumu zakúpenia vstupu (v prípade, ak bola žiadosť doručená v neskoršom čase, než v deň uskutočnenia platby, tak do 30 dní od podania žiadosti) na účet platiteľa, z ktorého bola platba realizovaná, resp. pri platbe platobnou kartou prostredníctvom GP webpay na účet, ktorý uvedie oprávnený zákazník na žiadosti. V takomto prípade sa suma za rezerváciu nevracia.

5. Identifikácia predajcu (prevádzkovateľa)

Eng-Lan SK s.r.o, Hrable 49, Michalová, 976577

IČO:46899260 

DIČ:2023711745

Skype:marcelapruk

Tel: 00421486199488

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top