Metodika a postupy


Eng-Lan ako jazyková pomôcka

Cieľom projektu Eng-Lan je v prvom rade pripraviť študentov na ústnu maturitnú skúšku z angličtiny a externú časť maturitnej skúšky.

Pomôcka bola vyvinutá na základe Spoločného európskeho referenčného rámca. Postup aký sme zvolili na tvorbu kurzu vychádza z teórie lexikálnych súborov a taktiež aj segmentácie skúsennosti.

V rámci dvadsiatich piatich tém, ktoré si študenti majú naštudovať na ústnu časť skúšky je naším cieľom rozšíriť individuálnu jazykovú skúsenosť jednotlivca v našom lokálnom kultúrnom kontexte na jazyk a kultúru anglicky hovoriacich národov.

Stotožnili sme sa s cieľmi, ktoré vymedzuje Spoločný európsky referenčný rámec a to

1.1 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú v ich vlastnej krajine;

1.2 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity;

1.3 viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Považujeme náš kurz za modulárny, pretože má za úlohu zlepšiť ovládanie anglického jazyka v dvadsiatich piatich vymedzených oblastiach pre zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky.  

Veríme, že 25 tém, ktoré boli vymedzené NÚCEM boli definované na základe konkrétnej národnej situácie, ktorá je známa študentom a mi sme ich vhodne prispôsobili v rámci kontextu a jazyka, tak ako sú známe rodenému hovorcovi. Tu sme taktiež aplikovali teóriu, ktorá sa používa pri prekladoch, ako nástroj na vysvetlenie rozdielov medzi našimi kultúrami a používaním jazyka v týchto situáciaciách.

Eng-Lan projekt si taktiež kladie otázku, ako čo najlepšie učiť anglický jazyk s použitím internetu a čo je najväčšia výhoda pri výučbe cez toto médium.

Faktom zostáva to, že študenti budú na externej časti skúšky testovaní z troch typov cvičení - počúvanie, čítanie a používanie jazyka.

V našom projekte Eng-Lan sme preto spojili tieto dve časti skúšky do jednej a vytovrili sme obsah, ktorý má ambíciu hlavne rozviť práve posluch a čítanie a zároveň testovať tieto dve zručnosti.


Použitá literatúra:
Vandergrift, L & Goh, Ch (2012) Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action. New York:Routledge 
Baker, M (1992) In Other Words: a coursebook on translation. New York: Routledge
Hatim, B & Munday, J (2004) Translation:An advanced resuource book. New York: Routledge
Pasupathi, M (2013) How We Learn. University of Utah. The Great Courses. Audio Book
Hais, K (1991) Anglická Gramatika. Bratislava:Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo


Na ilustráciu uvediem príklad z otázky 22. Názov otázky je: Kniha - priateľ človeka. Na internete a v diskusiách študentov sa často objavovalo spojenie: A book- man‘s best friend. No predsa znalosť kultúrneho kontextu nás usmerní, že v angličtine sa toto spojenie viaže na vzťah človeka a psa. V tomto kultúrnom kontexte sa rodený hovorca nevyjadruje týmto spôsobom.

V rámci konkrétnej metodiky a dosiahnutia kultúrneho a jazykového prechodu a lepšieho pochopenia odlišností sme zostavili cvičenia na preklad zadania otázok do angličtiny, kde užívateľ má možnosť vpísať do rámčeka svoj výsledok a potom ho porovná s naším riešením, prípadne s ďalším príkladom. Systém taktiež skontroluje pravopis. To všetko sa udeje instantne, jedným kliknutím. Z pohľadu jazykových činností táto časť kurzu je príkladom na mediáciu a je zároveň produktívna a napomáha pochopeniu kultúrnych odlišností.

Ďalším typom cvičení sú texty s posluchom, kde sme sa zamerali na rozvoj lingválnych kompetencií a precvičenie a rozšírenie lexikálnych, fonologických a syntaktických vedomostí a zručností. Častým problémom pri výučbe je, že slabší študenti pri posluchu a čítaní textu presne nevedia kde sú. Tým, že sme jednotlivé texty podelili na menšie celky systém sa stal dynamickým a zároveň ľahko použiteľným. Študent si taktiež môže ľahko zastaviť nahrávku, prípadne sa vrátiť späť. Z pohľadu jazykových činností táto časť kurzu je receptívna a napomáha pochopeniu obsahu kurzu a samotných tém.

Vzhľadom na to, že mnohé jazykové preskúšania a i skutočné situácie v živote vyžadujú napríklad dlhšiu koncentráciu a potom následne fázu produkcie, pripravili sme dlhšie texty s posluchom, kde študenti majú za úlohu doplniť chýbajúce slová. Tu sa kontrola taktiež udeje instantne, jedným kliknutím po prečítaní textu. Vynechané slová sa dynamicky menia v texte pri každom novom vstupe do systému Tieto extra texty sú zamerané pre úroveň B2.

Na osvojovanie si kolokácií a ustálených spojení sme vytvorili súbor 25 piesní, kde dopĺňanie do vynechaných miest je vopred predurčené a poskytuje možnosť precvičenia posluchu v kontexte hudby a zároveň zvyšuje náročnosť recepcie obsahu. Fáza produkcie a spätnej kontroly je sťažená tým, že študent len vie, či vyriešil úlohu správne, alebo nesprávne. Táto funkcia má za úlohu napomôcť interakcii pri správnom a tiež pri nesprávnom riešení na špeciálom fóre pre užívateľov, prípadne na sociálnych médiách.

Vzhľadom na to, že napredovanie v osvojovaní si jazyka nie je lineárne, ale úroveň B2 predstavuje novú úroveň v úrovni vedomostí a jazykových zručností, štrukturovali sme texty na úroveň B1 a B2. Pri úrovni B2 sme sa zamerali na vytváranie a vyjadrovanie stanoviska, argumentáciu a aktívnom sa podieľaní na neformálnej diskusii a schopnosti zovšeobecniť. Preto je kurz vhodný pre obe úrovne.

 

Cvičenia sú štrukturované podobne ako pre externú časť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 
 
Cvičenia pozostávajú z týchto častí:
• počúvanie s porozumením,
• čítanie s porozumením.
 
Témy vychádzajú z tematických okruhov.
V testoch sú použité tieto typy úloh:
• úlohy s krátkou odpoveďou-preklad
• úlohy s výberom odpovede (výber zo štyroch možností),
• úlohy s výberom odpovede (výber z troch možností),
• úlohy na priraďovanie,
• úlohy na doplňovanie,
• úlohy na zoraďovanie/usporiadanie,
• úlohy na úpravu gramatického/lexikálneho tvaru
 

Mgr.Marcela Vickerstaff  & Mike Hall 05/04/2013/
 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top