Osobné údaje

1. Základné informácie
 
Prevádzkovateľom internetových stránok www.englan.sk  je Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3  (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., o autorskom práve, o právach súvisiacich s  autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva na tieto internetové stránky.
 
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na využívanie internetových stránok www.englan.sk  (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle využívať alebo využíva vyššie uvedené stránky. Aktívny užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami a obchodnými podmienkami pred platbou tým, že klikne na dané pole a toto zaškrtne. 
 
2. Spôsob využívania www.englan.sk
 
Prístup na uvedené stránky môže byť zo strany Prevádzkovateľa úplne či čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zamedzil akúkoľvek ujmu osobe, ktorej sa údaje týkajú. Netýka sa to stránok obsahujúcich zákonom alebo inými regulatórnymi predpismi stanovené informácie – prístup na také stránky nie je podmienený poskytnutím osobných informácií.
IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR .
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre poskytnutie vstupu do stránky www.englan.sk  a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetovej stránky Eng-Lan SK s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetovej stránke www.englan.sk. súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Stránky Prevádzkovateľa sú monitorované nástrojom na sledovanie návštevnosti, pričom v rámci tohto monitoringu sú Prevádzkovateľovi poskytované anonymné (štatistické) informácie umožňujúce vyhodnotiť čiastkové parametre využívania internetových stránok a celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.
 
Zhromažďovanie dát na vyhodnocovanie sa vykonáva na serveroch prevádzkovaných spoločnosťou Progis a výsledné zostavy sú k dispozícii Prevádzkovateľovi.
 
Tak ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. „Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača Užívateľa. Cookies internetovej stránke umožňujú zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ich povolenie je overované v rámci testovania konfigurácie pred štartom aplikácie.
 
Ak Užívateľ nechce cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí ho vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnou voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.
 
Prevádzkovateľ dáva súhlas na využitie informácií, ktoré sú na zmienených stránkach umiestnené na základe požiadaviek zákona alebo regulatórnych predpisov.
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa zasahovať do technickej podstaty či obsahu stránok www.englan.sk. Len Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.
 
3. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa
 
Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.englan.sk Prevádzkovateľ preberá z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť takto prevzatých informácií.
 
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním stránok www.englan.sk. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom uvedených stránok. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom ním prevádzkovaných stránok, tzn. www.englan.sk.
 
 
 
4. Záverečné ustanovenia
 
Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach prevádzkovaných Eng-Lan SK sro, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len Prevádzkovateľ.
 
Podmienky využívania stránok www.englan.sk sú účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 22.01. 2014.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top