11.Príroda


 

11. Človek a príroda

  1. ročné obdobia, počasie 
  2. príroda okolo nás – fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra 
  3. stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy 
  4. ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna výchova) 
  5. vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výživa, agroturistika)

11. Man and Nature

  1. seasons, weather
  2. nature around us – fauna (wild animals, in the zoo, pets) and flora
  3. the sate of the environment (pollution of soil, water and air), natural disasters
  4. the protection of the environment (national parks, protected areas, environmental education)
  5. the impact of the environment on human life (agriculture, healthy diet, farm holidays)

This topic asks you to consider the natural world; it's geography, geology, diversity of living things, weather, environments and natural phenomena. You may also be required to comment and give your opinions on; the way the natural world has affected us and our existence and how we, humankind, have left our mark on nature both for good and bad. You may wish to think about what the future holds and how we will deal with increasingly urgent environmental issues.

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top