Kritériá

Maturita z angličtiny je dvojúrovňová - nižšia úroveň B1 a vyššia úroveň B2. Porovnajte tieto dve úrovne.

Žiak B1: 

 1. rozumie informáciám o dôverne známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod., pokiaľ sú vyjadrené štandardným jazykom a zreteľne,
 2. vie správne reagovať v situáciách, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom,
 3. vie vytvoriť jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho záujmu,
 4. dokáže popísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.
Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou – Preliminary English Test.
 
 

Žiak B2: 

 1. rozumie hlavnej myšlienke a podstatným informáciám náročnejších textov s konkrétnou i abstraktnou tematikou, vrátane odbornej diskusie,
 2. dokáže sa dorozumieť plynule a spontánne na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu,
 3. dokáže viesť bežný dialóg s tým, ktorého materinským jazykom je anglický jazyk,
 4. vie zostaviť rozsiahlejší súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu, vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív. 
Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou - First Cambridge Certificate.
 
 
Toto sú kritéria podľa ktorých budete hodnotení, tak ako sú zverejnené na NÚCEM
 
http://www.nucem.sk/sk/maturita
 
A toto sú taktiež aj naše kritéria vo všetkých cvičeniach a textoch.
Všimnite si, že otázky sa skladajú z podotázok - a,b,c časti sú rovnaké pre obe úrovne, no B2 úroveň je viac rozšírená a je nevyhnutné reagovať na náročnejšie otázky v širšom kontexte, tak ako sú zadefinované v d,e.
Sme tu na to, aby ste toto zvládli.
Prax je rozhodujúca
Interakívne:

Cvičenia sú štrukturované podobne ako pre externú časť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 
 
Cvičenia pozostávajú z týchto častí:
• počúvanie s porozumením,
• čítanie s porozumením.
 
Témy vychádzajú z tematických okruhov.
V testoch sú použité tieto typy úloh:
• úlohy s krátkou odpoveďou-preklad
• úlohy s výberom odpovede (výber zo štyroch možností),
• úlohy s výberom odpovede (výber z troch možností),
• úlohy na priraďovanie,
• úlohy na doplňovanie,
• úlohy na zoraďovanie/usporiadanie,
• úlohy na úpravu gramatického/lexikálneho tvaru
 

Čítajte, počúvajte, prekladajte, dopĺňajte a hlavne rozprávajte

 • Osvojte si slovnú zásobu s ľahkosťou - zaujímavé články s posluchom napísané rodeným hovorcom a s úlohami pripravenými pre slovenských študentov
   
 • 25 - tém, ktoré vás pripravia na všetky situácie a dajú vám dobrý základ na ďalší rozvoj, nielen pre maturantov. V malých zvládnuteľných celkoch s posluchom. Osvojenie slovnej zásoby cez 25 tém, ktoré sa navždy stanú vám vlastné a na ktorých môžete budovať.
   
 • Strach z otázok? S nami ho prekonáte. Vedli by ste zodpovedať na otázky? Ku každej téme si vypočujte najmenej 30 otázok. Cez otázky urobte tieto témy osobné a pripravte sa na všetko, čo vás môže postretnúť v skutočnom živote a na maturitnej skúške Naším cieľom je, aby ste sa dohovorili a nezľakli nijakej situácie pri komunikácii v angličtine.
   
 • Možnosť hovoriť s rodeným hovorcom, prediskutovať otázky. Nie ste si istý ako viete anglicky? Možnosť feedbacku. Fórum pre registrovaných užívateľov, spýtajte sa a bavte sa o tom čo sa kde deje čo ste počuli, čo neviete pochopiť, gramatiku, slovíčka...pýtajte sa prečo.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top