03.Šport

3. Šport

  1. druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesio- nálny šport)
  2. šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody 
  3. význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter) 
  4. významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry
  5. negatívne javy v športe (sláva, peniaze, doping)

3. Sport

  1. kinds of sports (team, individual, summer and winter, attractive sports, leisure and professional sports)
  2. the sport I am interested in (actively involved, just following sports),reasons
  3. the importance of sport for personal development (physical and mental health, willpower, character)
  4. major sporting events, competitions, Olympic games
  5. negative aspects of sport (fame, money, doping)

This exam topic asks you to think about all aspects of Sport. During the course of your exam you may then be asked questions about the general concept of Sport in today’s modern society. The character in this topic is a sixteen-year-old girl called Emma. She attends high school and is a keen athlete and football player. Although she is a female the views that she expresses, and the style she uses, can be utilised by both male and female students alike. Take note of how Emma explains herself and the honesty and simplicity of the language used.  See how she talks of her feelings about Sport in the past and the present and how important Sport is to her. You do not have to agree with her views, but study how she expresses them. 

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top